HSK 1 Test de Vocabulaire

Renseignez votre prénom et email pour commencer. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous désabonner à tout moment !

Prénom
Email
1. 
大 (dà)

2. 
八 (bā)

3. 
再见 (zàijiàn)

4. 
书 (shū)

5. 
谁 (shéi)

6. 
是 (shì)

7. 
星期 (xīngqí)

8. 
些 (xiē)

9. 
买 (mǎi)

10. 
你 (nǐ)

11. 
冷 (lěng)

12. 
什么 (shénme)

13. 
了 (le)

14. 
妈妈 (māmā)

15. 
苹果 (píngguǒ)

16. 
本 (běn)

17. 
朋友 (péngyǒu)

18. 
工作 (gōngzuò)

19. 
汉语 (hànyǔ)

20. 
米饭 (mǐfàn)

21. 
你们 (nǐmen)

22. 
块 (kuài)

23. 
的 (de)

24. 
现在 (xiànzài)

25. 
个 (gè)

26. 
在 (zài)

27. 
有 (yǒu)

28. 
下雨 (xià yǔ)

29. 
坐 (zuò)

30. 
太 (tài)

31. 
后面 (hòumiàn)

32. 
喜欢 (xǐhuān)

33. 
漂亮 (piàoliang)

34. 
这儿 (zhè'er)

35. 
下午 (xiàwǔ)

36. 
怎么样 (zěnme yàng)

37. 
他 (tā)

38. 
想 (xiǎng)

39. 
椅子 (yǐzi)

40. 
没关系 (méiguānxì)

41. 
中午 (zhōngwǔ)

42. 
出租车 (chūzūchē)

43. 
人 (rén)

44. 
杯子 (bēizi)

45. 
医生 (yīshēng)

46. 
小姐 (xiǎojiě)

47. 
高兴 (gāoxìng)

48. 
下 (xià)

49. 
我 (wǒ)

50. 
谢谢 (xièxiè)

51. 
水 (shuǐ)

52. 
开 (kāi)

53. 
上 (shàng)

54. 
不客气 (bùkèqì)

55. 
老师 (lǎoshī)

56. 
叫 (jiào)

57. 
少 (shǎo)

58. 
日 (rì)

59. 
衣服 (yīfu)

60. 
前面 (qiánmiàn)

61. 
说话 (shuōhuà)

62. 
东西 (dōngxī)

63. 
读 (dú)

64. 
天气 (tiānqì)

65. 
商店 (shāngdiàn)

66. 
儿子 (érzi)

67. 
点 (diǎn)

68. 
爸爸 (bàba)

69. 
岁 (suì)

70. 
多 (duō)

71. 
不 (bù)

72. 
先生 (xiānshēng)

73. 
学生 (xuéshēng)

74. 
菜 (cài)

75. 
他们 (tāmen)

76. 
吃 (chī)

77. 
她 (tā)

78. 
同学 (tóngxué)

79. 
猫 (māo)

80. 
九 (jiǔ)

81. 
热 (rè)

82. 
来 (lái)

83. 
小 (xiǎo)

84. 
住 (zhù)

85. 
去 (qù)

86. 
那儿 (nà'er)

87. 
喝 (hē)

88. 
电视 (diànshì)

89. 
昨天 (zuótiān)

90. 
打电话 (dǎ diànhuà)

91. 
月 (yuè)

92. 
狗 (gǒu)

93. 
五 (wǔ)

94. 
桌子 (zhuōzi)

95. 
能 (néng)

96. 
看见 (kànjiàn)

97. 
中国 (zhōngguó)

98. 
年 (nián)

99. 
对不起 (duìbùqǐ)

100. 
电影 (diànyǐng)

101. 
做 (zuò)

102. 
听 (tīng)

103. 
爱 (ài)

104. 
字 (zì)

105. 
女儿 (nǚ'ér)

106. 
看 (kàn)

107. 
北京 (běijīng)

108. 
飞机 (fēijī)

109. 
很 (hěn)

110. 
喂 (wèi)

111. 
她们 (tāmen)

112. 
吗 (ma)

113. 
四 (sì)

114. 
十 (shí)

115. 
名字 (míngzì)

116. 
好 (hǎo)

117. 
都 (dōu)

118. 
我们 (wǒmen)

119. 
上午 (shàngwǔ)

120. 
一 (yī)

121. 
哪 (nǎ)

122. 
睡觉 (shuìjiào)

123. 
学校 (xuéxiào)

124. 
这 (zhè)

125. 
钱 (qián)

126. 
和 (hé)

127. 
认识 (rènshí)

128. 
饭馆 (fànguǎn)

129. 
里 (lǐ)

130. 
请 (qǐng)

131. 
电脑 (diànnǎo)

132. 
零 (líng)

133. 
那 (nà)

134. 
分钟 (fēnzhōng)

135. 
几 (jǐ)

136. 
六 (liù)

137. 
回 (huí)

138. 
明天 (míngtiān)

139. 
二 (èr)

140. 
七 (qī)

141. 
会 (huì)

142. 
三 (sān)

143. 
呢 (ne)

144. 
学习 (xuéxí)

145. 
多少 (duōshǎo)

146. 
今天 (jīntiān)

147. 
写 (xiě)

148. 
家 (jiā)

149. 
医院 (yīyuàn)

150. 
火车站 (huǒchē zhàn)

151. 
时候 (shíhòu)

152. 
茶 (chá)

153. 
没 (méi)

154. 
怎么 (zěnme)

Contactez-nous
  • LTL Avatar Manuel Saldaña Quintans
    Manuel Saldaña Quintans , LTL Chinois

    Bonsoir, bienvenue sur LTL Chinois ! En quoi puis-je vous aider ?