HSK 1 Test de Vocabulaire

Renseignez votre prénom et email pour commencer. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous désabonner à tout moment !

Prénom
Email
1. 
分钟 (fēnzhōng)

2. 
不 (bù)

3. 
她们 (tāmen)

4. 
妈妈 (māmā)

5. 
看 (kàn)

6. 
火车站 (huǒchē zhàn)

7. 
冷 (lěng)

8. 
电影 (diànyǐng)

9. 
这儿 (zhè'er)

10. 
中国 (zhōngguó)

11. 
坐 (zuò)

12. 
做 (zuò)

13. 
三 (sān)

14. 
去 (qù)

15. 
工作 (gōngzuò)

16. 
茶 (chá)

17. 
几 (jǐ)

18. 
在 (zài)

19. 
会 (huì)

20. 
电脑 (diànnǎo)

21. 
吗 (ma)

22. 
七 (qī)

23. 
这 (zhè)

24. 
书 (shū)

25. 
狗 (gǒu)

26. 
不客气 (bùkèqì)

27. 
下午 (xiàwǔ)

28. 
多少 (duōshǎo)

29. 
同学 (tóngxué)

30. 
苹果 (píngguǒ)

31. 
回 (huí)

32. 
中午 (zhōngwǔ)

33. 
没关系 (méiguānxì)

34. 
太 (tài)

35. 
钱 (qián)

36. 
日 (rì)

37. 
朋友 (péngyǒu)

38. 
水 (shuǐ)

39. 
哪 (nǎ)

40. 
没 (méi)

41. 
二 (èr)

42. 
天气 (tiānqì)

43. 
学习 (xuéxí)

44. 
写 (xiě)

45. 
认识 (rènshí)

46. 
岁 (suì)

47. 
是 (shì)

48. 
零 (líng)

49. 
谢谢 (xièxiè)

50. 
我们 (wǒmen)

51. 
很 (hěn)

52. 
昨天 (zuótiān)

53. 
那儿 (nà'er)

54. 
想 (xiǎng)

55. 
喜欢 (xǐhuān)

56. 
住 (zhù)

57. 
医生 (yīshēng)

58. 
个 (gè)

59. 
什么 (shénme)

60. 
爸爸 (bàba)

61. 
我 (wǒ)

62. 
六 (liù)

63. 
猫 (māo)

64. 
出租车 (chūzūchē)

65. 
再见 (zàijiàn)

66. 
你 (nǐ)

67. 
高兴 (gāoxìng)

68. 
请 (qǐng)

69. 
商店 (shāngdiàn)

70. 
那 (nà)

71. 
电视 (diànshì)

72. 
名字 (míngzì)

73. 
五 (wǔ)

74. 
先生 (xiānshēng)

75. 
他 (tā)

76. 
杯子 (bēizi)

77. 
东西 (dōngxī)

78. 
饭馆 (fànguǎn)

79. 
吃 (chī)

80. 
小 (xiǎo)

81. 
听 (tīng)

82. 
了 (le)

83. 
来 (lái)

84. 
时候 (shíhòu)

85. 
少 (shǎo)

86. 
他们 (tāmen)

87. 
睡觉 (shuìjiào)

88. 
下雨 (xià yǔ)

89. 
说话 (shuōhuà)

90. 
买 (mǎi)

91. 
你们 (nǐmen)

92. 
米饭 (mǐfàn)

93. 
明天 (míngtiān)

94. 
的 (de)

95. 
人 (rén)

96. 
椅子 (yǐzi)

97. 
打电话 (dǎ diànhuà)

98. 
衣服 (yīfu)

99. 
读 (dú)

100. 
月 (yuè)

101. 
对不起 (duìbùqǐ)

102. 
有 (yǒu)

103. 
看见 (kànjiàn)

104. 
漂亮 (piàoliang)

105. 
后面 (hòumiàn)

106. 
医院 (yīyuàn)

107. 
菜 (cài)

108. 
年 (nián)

109. 
九 (jiǔ)

110. 
老师 (lǎoshī)

111. 
谁 (shéi)

112. 
爱 (ài)

113. 
前面 (qiánmiàn)

114. 
一 (yī)

115. 
现在 (xiànzài)

116. 
女儿 (nǚ'ér)

117. 
汉语 (hànyǔ)

118. 
热 (rè)

119. 
下 (xià)

120. 
喝 (hē)

121. 
飞机 (fēijī)

122. 
今天 (jīntiān)

123. 
十 (shí)

124. 
四 (sì)

125. 
喂 (wèi)

126. 
她 (tā)

127. 
桌子 (zhuōzi)

128. 
家 (jiā)

129. 
开 (kāi)

130. 
好 (hǎo)

131. 
多 (duō)

132. 
些 (xiē)

133. 
本 (běn)

134. 
学生 (xuéshēng)

135. 
星期 (xīngqí)

136. 
小姐 (xiǎojiě)

137. 
字 (zì)

138. 
能 (néng)

139. 
呢 (ne)

140. 
和 (hé)

141. 
里 (lǐ)

142. 
都 (dōu)

143. 
学校 (xuéxiào)

144. 
上午 (shàngwǔ)

145. 
块 (kuài)

146. 
北京 (běijīng)

147. 
怎么样 (zěnme yàng)

148. 
点 (diǎn)

149. 
上 (shàng)

150. 
八 (bā)

151. 
大 (dà)

152. 
儿子 (érzi)

153. 
叫 (jiào)

154. 
怎么 (zěnme)

Contactez-nous
  • LTL Avatar Manuel Saldaña Quintans
    Manuel Saldaña Quintans , LTL Chinois

    Bonsoir, bienvenue sur LTL Chinois ! En quoi puis-je vous aider ?